سایر رزین‌ها

پلي ايميدها: صنعت هوافضا پس از جنگ جهاني دوم رشد سريعي داشت. و موجب افزايش تقاضا براي كامپوزيتهاي مهندسي در...